Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Następny artykuł sekcji - Jak grać na giełdzie aby inwestowanie nie przerodziło się w zwykły hazard?

Zastanawiasz się czy fundusze inwestycyjne to coś dla Ciebie? Zanim zdecydujesz się zainwestować swoje pieniądze w ten segment rynku finansowego, powinieneś poznać rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Jeśli masz dość odkładania pieniędzy na lokatach i kontach bankowych oraz operujesz określoną kwotą do zainwestowania, możesz rozważyć całkiem nową drogę pomnożenia pieniędzy. Fundusze inwestycyjne dają Ci możliwość określenia akceptowalnego dla Ciebie ryzyka oraz oczekiwań co do spodziewanego dochodu.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych według różnych kryteriów

Kryterium konstrukcji funduszu

Pierwszym kryterium jest kryterium konstrukcji funduszu. Możemy tu wyróżnić:

  1. Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)
  2. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz
  3. Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ)

Fundusze inwestycyjne otwarte zbywają nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa aby pozyskać kapitał. Liczba jednostek uczestnictwa zależy wyłącznie od popytu na nie. Liczba uczestników tego funduszu może być nieograniczona. Uczestnikiem funduszu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Fundusz inwestycyjny posiada obowiązek odkupienia od uczestnika funduszy jednostek uczestnictwa na żądanie, następnie musi je umorzyć. Jednostek uczestnictwa nie można zbywać na rzecz osób trzecich, toteż jedyną możliwością wycofania się z funduszu jest odkupienie jednostek uczestnictwa przez fundusz. Jeśli chodzi o lokowanie kapitału, otwarte fundusze inwestycyjne inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, dopuszczone do publicznego obrotu.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte działają podobnie do funduszy inwestycyjnych otwartych. Te dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych zamkniętych zbywają jednostki uczestnictwa. Podobnie jest również z uczestnictwem w funduszu – uczestnikami SFIO mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zasadniczą różnicą, która pojawia się między tymi dwoma rodzajami funduszy inwestycyjnych otwartych jest to, że statut specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych może określić wyłączną grupę nabywców jednostek uczestnictwa lub warunki jakie muszą spełnić, żeby zostać uczestnikami funduszu. Kolejnym podobieństwem do funduszy inwestycyjnych otwartych jest obowiązek specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do odkupienia na żądanie jednostek uczestnictwa uczestnika funduszu. Te dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych są tworzone na czas nieokreślony.

Fundusze inwestycyjne zamknięte są to fundusze, które gromadzą ograniczoną liczbę uczestników funduszu (stąd ich nazwa). Emitują one certyfikaty inwestycyjne, różniąc się tym samym od pozostałych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Są to niepodzielne papiery wartościowe emitowane imiennie lub na okaziciela, a jedyną możliwością ich zbycia, poza sprzedażą na giełdzie jest odkupienie certyfikatów przez fundusz w ustalonym okresie lub w okresie likwidacji certyfikatu.
Właściciel certyfikatu inwestycyjnego zyskuje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu inwestorów funduszu lub do dwóch głosów w przypadku posiadania certyfikatów imiennych, a także prawo do poboru certyfikatów inwestycyjnych w momencie nowej emisji, które przysługuje dotychczasowym właścicielom certyfikatów inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne zamknięte mogą inwestować w instrumenty finansowe o większym ryzyku inwestycyjnym niż dwa poprzednie rodzaje funduszy inwestycyjnych, stąd też uczestnicy tego funduszu mogą mieć nadzieję na dużo większe zyski, niż w przypadku FIO i SFIO. W jakie instrumenty inwestują FIZ? Są to udziały w spółkach z o.o., depozyty w bankach, nieruchomości, instrumenty pochodne, a także jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne innych funduszy.

Kryterium typu inwestora

Rodzaje funduszy inwestycyjnych możemy również podzielić według kryterium typu inwestora. Wyróżniamy tu:

1. Fundusze publiczne
2. Fundusze specjalne
3. Fundusze prywatne

Fundusze publiczne są to najczęściej fundusze inwestycyjne otwarte, gdzie uczestnikami mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Fundusze specjalne należą najczęściej do funduszy zamkniętych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, z uwagi na ograniczenie liczby uczestników tych funduszy. Uczestnikami są z reguły podmioty instytucjonalne posiadające osobowość prawną lub podmioty dysponujące wysokim kapitałem.

Fundusze prywatne należą zazwyczaj do funduszy zamkniętych, ponieważ ich uczestnikami jest ściśle określona grupa podmiotów.

Kryterium rodzaju lokat

Według kryterium rodzaju dokonywanych lokat, fundusze inwestycyjne dzielimy na:

  1. Fundusze inwestycyjne akcyjne
  2. Fundusze inwestycyjne mieszane (zrównoważone, stabilnego wzrostu, hybrydowe)
  3. Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych (obligacji)
  4. Fundusze inwestycyjne gotówkowe i rynku pieniężnego

Wszystkie te rodzaje funduszy inwestycyjnych zaliczamy do funduszy papierów wartościowych. Mają one możliwość lokowania środków pieniężnych w różne aktywa, stąd z każdym z tych rodzajów funduszy inwestycyjnych związane jest inne ryzyko inwestycyjne.

Fundusze akcyjne – to typ funduszy inwestycyjnych o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Fundusze akcyjne lokują kapitał głównie w akcje spółek z siedzibą w Polsce i za granicą, lokowanie w udziałowe papiery wartościowe waha się na poziomie 80-100%, jednak udział ten nie może być niższy nić 66%. Fundusze akcyjne możemy podzielić na fundusze małych i średnich spółek, fundusze indeksowe i sektorowe.
Fundusze małych i średnich spółek jak sama nazwa wskazuje, lokują w akcje małych i średnich spółek rynku. Fundusze indeksowe są nazywane pasywnymi a to dlatego, że struktura ich inwestycji odpowiada i odzwierciedla strukturę danego indeksu giełdowego. Fundusze sektorowe natomiast koncentrują się na akcjach spółek prowadzących działalność w ramach określonego sektora/ branży, udział akcji spółek określonego sektora w aktywach funduszu musi wynosić co najmniej 66%. Są to fundusze objęte najwyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Fundusze mieszane – lokują kapitał w różne aktywa finansowe w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Fundusze mieszane inwestują w akcje, papiery dłużne, waluty, depozyty bankowe, instrumenty pochodne. Ponieważ lokowanie kapitału jest tak zróżnicowane, określa się je jako fundusze o średnim ryzyku inwestycyjnym. Fundusze mieszane możemy podzielić na trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych: fundusze z ochroną kapitału, fundusze zrównoważone oraz stabilnego wzrostu. Te pierwsze zapewniają ochronę przed spadkiem wartości jednostek uczestnictwa tego funduszu. Fundusze zrównoważone to fundusze, których udział akcji w portfelu inwestycyjnym utrzymuje się na poziomie ok. 50%. Fundusze stabilnego wzrostu inwestują głównie w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego, udział akcji w portfelu inwestycyjnym tych funduszy to ok.30-40%.

Fundusze papierów dłużnych – to fundusze, które starają się utrzymać realną wartość aktywów. Lokują one kapitał głównie w obligacje i bony skarbowe. Jest to rodzaj funduszy inwestycyjnych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Udział w portfelach inwestycyjnych obligacji i bonów skarbowych jest na poziomie min. 90%. Również te fundusze inwestycyjne nie są całkowicie wolne od ryzyka, które wynika przede wszystkim ze zmiany stóp procentowych oraz inflacji. Fundusze te z tego powodu również muszą przestrzegać zasad ograniczonego ryzyka, stosując zasadę 5/10/40 (obligacje przedsiębiorstw) lub 6/30/35 (obligacje skarbu państwa, krajów OECD).

Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego – fundusze o najmniejszym ryzyku spośród pozostałych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Mogą one lokować kapitał wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok (na podstawie rozporządzenia ministra finansów). Instrumenty rynku pieniężnego ponadto powinny posiadać rating na poziomie wydanym przez określoną w rozporządzeniu agencję ratingową. Fundusz ten nie może inwestować w instrumenty rynku pieniężnego jeżeli rating właściciela, gwaranta lub poręczyciela jest niższy niż określony w rozporządzeniu.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych
5 (100%) głosów: 1

Skomentuj jako pierwszy "Rodzaje funduszy inwestycyjnych"

Zostaw komentarz